top of page

Kto może skorzystać z dofinansowania

Z dofinansowania może skorzystać właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym. Właściciel lub współwłaściciel musi być wpisany do księgi wieczystej nieruchomości.

Jakie są kryteria dochodowe w programie “Czystego powietrza”?

  • poziom podstawowy - roczny dochód nie może przekroczyć 135 tys. zł;

  • podwyższony poziom - do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

  • poziom najwyższy- do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Jesteśmy małżeństwem dom jest wspólny czy potrzebuję zgody żony aby starać się o dofinansowanie z programu “Czyste powietrze”?

Jeśli mają państwo wspólność majątkową i dom jest własnością wspólną wówczas aby móc zostać beneficjentem programu niezbędna będzie zgoda żony jako współwłaściciela oraz jajo współmałżonka.

Moje zarobki za zeszły rok wynoszą 100 tys. czy otrzymam dofinansowanie na wymianę źródła ciepła?

Od stycznia 2023 roku został podniesiony roczny dochód wnioskodawcy do 135 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania . W związku z tym dofinansowanie może zostać udzielone

Ile mam czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie po zakończonym montażu urządzenia?

Na złożenie wniosku o dofinansowanie przysługuje termin 6 miesięcy od daty poniesionych pierwszych kosztów kwalifikowanych

Kwalifikuję się do podstawowego poziomu dofinansowania w programie “czyste powietrze” czy mogę skorzystać z prefinansowania?

Prefinansowanie przysługuje tylko beneficjentom programu starających się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym. W związku z regulaminem programu wnioskodawca starający się o dofinansowanie z poziomu podstawowego nie może starać się o prefinansowanie.

Czy mogę liczyć na waszą pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie? 

Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w złożeniu wniosku do programów “Czyste powietrze” i

“Moje ciepło”. Można również powierzyć wypełnienie wniosku o dofinansowanie do powyższych programów nam! Po stronie beneficjenta zostaje tylko dostarczenie/uzupełnienie niezbędnych dokumentów w tym również pomagamy.

W jakim czasie zostaną wypłacone mi środki z dofinansowania?

Czas wypłaty środków różni się w zależności od aktualnego natężenia napływu wniosków oraz potrzeby poprawy wniosku:

Standardowy czas:

30 dni na rozpatrzenie wniosku

30 dni na wypłatę dofinansowania po złożeniu wniosku o płatność

Buduję nowy dom czy jest program, z którego mogę skorzystać przy montażu źródła ciepła?

Do takiej inwestycji idealnie sprawdzi się program “Moje ciepło”. 

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). 

Prowadzę w domu działalność gospodarczą czy w takiej sytuacji mogę? skorzystać z programu “Czyste powietrze”

“​Program  "Czyste powietrze" daje taką możliwość jednak działalność nie może zajmować więcej niż 30% nieruchomości.

Czy aby dostać dofinansowanie z programu “czyste powietrze” muszę wymienić źródło ciepła?

Dofinansowanie przysługuje na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe. W związku z tym obecne źródło ciepła musi zostać zlikwidowane.

Czym są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane to koszt netto inwestycji widniejący na fakturze.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać prefinansowanie? 

  • zakwalifikować się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania 

  • podpisanie umowy z wykonawcą i wysłać ją razem z wnioskiem. (można podpisać do 3 umów)

  • Umowę można dołączyć również w terminie 10 dni roboczych w trybie uzupełnienia wniosku

  • prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej kwoty dotacji będzie wypłacone na konto wykonawcy inwestycji, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunki programu.

Jak wnioskować o prefinansowanie?
Dokumenty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) - z możliwością  podpisania wniosku podpisem elektronicznym - profilem zaufania. 
W przypadku braku profilu zaufanego, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, należy wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać drogą pocztową lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno- konsultującego w gminie.

Czy całkowity koszt inwestycji jest kosztem kwalifikowanym?

Od 2023 roku program “Czyste powietrze” jest współfinansowany ze środków Unii europejskiej w związku z powyższym koszt kwalifikowany obejmuje tylko kwotę netto.

Chcę zamontować pompę ciepłą z jakiego programu mogę skorzystać?

Jeśli montaż obejmuje likwidację poprzedniego źródła ciepła taką inwestycję można rozliczyć w “Programie czyste powietrze".

Jednak jeśli jest to montaż w nowym domu idealnie sprawdzi się program “Moje ciepło”

Kupiłem budynek u deweloper, nie posiadam pozwolenia na budowę, czy istnieje możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę i otrzymania dotacji w programie?

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

Co w sytuacji, gdy w nowym domu znajduje się lub został zaplanowany kominek?

Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Odstępstwem od tej reguły jest kominek pełniący funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

W projekcie budowlanym nie uwzględniono pompy ciepła. Czy można zaktualizować za projektowaną charakterystykę energetyczną budynku?

 

Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Jak długo jest rozpatrywany wniosek do Programu Moje Ciepło?

Od złożenia do zawarcia umowy może potrwać do 90 dni. Przy uwzględnieniu konieczności uzupełnienia wniosku – okres ten może wydłużyć się do 110 dni.

bottom of page